Verkkokauppa

Tietosuojaseloste 2.5.2018

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Rekisterin pitäjä
Marave Markkinointi Oy
Liitoskatu 1, 15170 Lahti
Puh. 0207 622422, sähköposti: toimisto@marave.fi
LY-tunnus: 0975404-4

Rekisterin yhteyshenkilö
Suvi Pakkanen, puh. 0207 622 422, toimisto@marave.fi

Rekisterin nimi
Kotigastronomi asiakasrekisteri.
Käyttötarkoitus
Marave Markkinointi Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitämiseen, oman liiketoimintansa kehittämiseen, tilastointiin ja markkinatutkimukseen. Tietoja voidaan käyttää Maraven omaan suoramarkkinointiin (sähköposti/tekstiviesti), jos asiakas on sen hyväksynyt. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Sisältö ja tietolähteet
Kotigastronomi asiakasrekisteri sisältää asiakkaan itsenä Maravelle luovuttamia tietoja
  • Henkilön etu- ja sukunimi / Yrityksen nimi
  • Jälleenmyyjän ID numero (Maraven antama)
  • Y-tunnus tai syntymäaika (vapaaehtoinen)
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Aloituspäivämäärä
  • Rekisteröinnin umpeutumispäivämäärä
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: toimisto@marave.fi, 0207 622 422
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Omat tiedot voi tarkistaa kirjautumalla Kotigastronomi-sivuille ja katsomalla kohdasta Omat tiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.
Tietojen luovutus
Järjestelmän tietoihin pääsee Maraven rekisterin yhteyshenkilö, näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Jälleenmyyjällä on mahdollisuus saada omaan liiketoimintaansa liittyviä tietoja, mutta vain oman verkostonsa osalta. Muuten tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
Tietojen siirto
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai talousalueen ulkopuolelle.
Päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisteriselosteen päivitys
2.5.2018